Politiek Café spelregels


1. De opstelling is in een driehoek met in de hoeken het publiek, de politici en het dorpscomité. De voorzitter staat er tussenin.

2. We hebben een ronde vóór en een ronde ná de pauze

3. Vóór de pauze worden de belangrijkste voorbereide onderwerpen behandeld. Tijdens de pauze worden onderwerpen uit het publiek geïnventariseerd Deze worden samen met de rest van de voorbereide onderwerpen ná de pauze behandeld.

4. We hebben discussieonderwerpen en informatieve onderwerpen.

5. Ieder onderwerp begint met een vraagstelling vanuit het dorpscomité of, na de pauze, uit het publiek (de vraag wordt op een sheet op de wand geprojecteerd zodat we bij de les blijven).

6. De vier politici kunnen ná elkaar een antwoord geven. Ze krijgen twee minuten de tijd voor dat antwoord, de tijd wordt met een zandloper gemeten. Iedere politicus komt in deze ronde aan bod. Let op: de twee minuten is een absolute grens want we hebben 4 onderwerpen vóór en 4 onderwerpen ná de pauze waar 4 mensen een antwoord op moeten geven. Dat is al een uur bij elkaar. In die twee minuten moet er dus een onderscheidend antwoord staan.

7. Bij informatieve onderwerpen kan de zaal of het comité aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden stellen De voorzitter stuurt hier actief in. Wanneer mensen uit het publiek te lang uitweiden, of wanneer politici geen concreet antwoord geven stopt hij de woordenstroom.

8. Bij discussieonderwerpen mag iedereen op elkaar reageren (na toestemming van de voorzitter) de politici mogen dan ook op elkaar reageren. De voorzitter zal hun daartoe soms ook uitdagen als er aanleiding is. Ook hier geldt: Lange uitwijdingen over het verleden of eigen standpunten zullen resoluut door de voorzitter worden afgekapt.

Ook u kunt reageren!
Klik op "mijn reactie" en stuur uw mening op naar wamel.net. We zullen proberen uw reactie zo snel mogelijk te publiceren.


Politiek Café, Onderwerpen

Vóór de pauze (deze onderwerpen komen zeker aan bod)

Woningbouw Kloosterhof (discussieonderwerp)

In de afgelopen jaren heeft de gemeente steeds achter de ontwikkelingen aangelopen bij dit plan. Toen een deugdelijke archeologische studie nodig was had de gemeente hem niet waardoor vertraging ontstond. Toen vervolgens een kwalitatieve ruimtelijke visie op de open ruimte nodig was, had de gemeente hem niet (en nog steeds niet). En nu is de gemeente afhankelijk van de ontwikkelingen in een grote regionale discussie over woningbouwprogramma's. Rode draad is dat de gemeente steeds te weinig te laat voorbereid heeft.

· Als uw partij het voor het zeggen had, wat zou u dan concreet voor acties nemen om dit plan weer op gang te krijgen en het initiatief in hand te krijgen? Let op: we weten dat u vindt dát er gebouwd moet worden, wat ons bezig houdt is de vraag hóe u dat voor elkaar gaat krijgen.

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

reacties:

Het huidige college van CDA en FD en PVDA hebben de ontwikkeling van de woningbouw in de Houtstraat en langs de Hogeweg / Industriestraat voor laten gaan.
Als men voor het Algemeen Belang had gekozen dan was Kloosterhof het eerst ter hand genomen, omdat de andere projekten of niet direct noodzakelijk waren voor Wamel of makkelijker uitgesteld had kunnen worden omdat het een inbreidingslokatie is ( Houtstraat ). Het ziet er naar uit dat de provincie voor Wamel alleen nog maar Inbreidingsplannen toestaat.
Karel Kalkers

 

Vraag: In hoeverre hebben de huidige nieuwe vestigingen tegenover de
Kloosterhof de ontwikkeling hiervan belemmerd?
Ontwikkeling Kloosterhof sluit aan op het bebouwingskarakter van Wamel; gedifferentieerde individuele woningen. Verdere ontwikkeling van dit gebied verdient de voorkeur.
Thérèse de Lorijn.

Leefbaarheid (discussieonderwerp)

Voor de leefbaarheid in Wamel is het pontje naar Tiel heel belangrijk, dit hebben de inwoners van Wamel duidelijk aangegeven bij diverse gelegenheden. Als het zou varen tot de laatste trein zou de openbaar-vervoerssituatie in Wamel drastisch verbeteren en zouden de uitgaansmogelijkheden van Tiel (schouwburg, bioscoop) veel beter beschikbaar komen voor Wamel.

· Bent u het er mee eens dat in Wamel de pont een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid uitmaakt?
· Gaat u iets ondernemen om de vaartijden uit te breiden, en wat gaat u dan precies ondernemen?.
· Is uw partij bereid om meer dan nu bij te dragen in de exploitatie zodat de prijzen acceptabel blijven (worden?) en er ruimere vaaruren komen?

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Leefbaarheid, landschapsbeleid en herinrichting Dorpsstraat kunnen volgens mij onder één noemer gebracht worden. Ze dragen gezamenlijk bij tot een na te streven leefbaarheid en dienen dus gestimuleerd te worden.
Voor wat het landschapsbeleid betreft, pleit ik voor herplanting van bomen langs de Nieuweweg tussen Hogeweg en Van Heemstraweg, in aansluiting op de herbeplanting, dijkwaarts (Perenlaan) en polderwaarts, de Nieuweweg.
Thérèse de Lorijn.

Stimuleren economie (discussieonderwerp)

Het blijkt niet mogelijk om in een dorp als Wamel de winkels overeind te houden, geleidelijk aan verdwijnen ze. Toch is er tamelijk veel economische activiteit in het dorp. Het lijkt daarbij dat de bedrijven die vermengd zitten in het dorp, en vaak aan huis worden gerund, (veel) meer bijdragen aan het economisch leven dan de paar (vaak extensieve) bedrijven op het bedrijventerrein. Dit is ook te verwachten want er is een brede en groeien maatschappelijke behoefte aan bedrijven aan huis (vanwege de kenniseconomie) en Wamel heeft veel grote huizen die ruimte bieden aan dat soort bedrijvigheid.

· Vindt u het rendement van een uitbreiding van het bedrijventerreintje voor het economisch leven opwegen tegen de aanslag op de ruimte die er voor nodig is (en die dan dus niet voor bv woningbouw of groen gebruikt kan worden), of ziet u eerder mogelijkheden voor het stimuleren van activiteiten in het bestaande dorp.
· Denkt u dat investeringen in de omgevingskwaliteit van het dorp (park, Dorpsstraat, behoud cultuurhistorische panden, investeren in landschap en wandelmogelijkheden in uiterwaarden etc.) een stimulans kunnen zijn om bedrijvigheid aan huis aan te trekken, en op die manier dus economische activiteit stimuleren?

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Deze initiatieven zullen moeten worden onderbouwd door planologisch onderzoek o.d. M.b.t. het bedrijventerrein is er geen enkel zinnig argument te bedenken om dit nog verder uit te breiden. Het huidige bedrijventerrein is al een onevenwichtige inbreiding voor het dorp Wamel. Industrievestigingen/bedrijventerreinen horen al sinds lange tijd niet meer in de dorpsbebouwing thuis. Bij handhaving zal dit gebied danook in belangrijke mate moeten wordenopgewaardeerd en zal de huidige groene buffer niet verder moeten worden aangetast. Overigens zou dit bedrijventerrein bij uitstek geschikt zijn voor woonbebouwing.
Thérèse de Lorijn.


Landschapsbeleid (informatief onderwerp)

In het landschapsbeleidsplan van de gemeente staat dat langs de Oude en Nieuwe Waalsteeg alle bomen weg moeten en er geen nieuwe terugkomen. Wij streven ernaar om langs dit populaire wandelingetje de bomen te behouden (een van de weinige plekken waar oude populieren geen kwaad kunnen) en daar waar ze weg gehaald zijn nieuwe terug te planten.

· Wat is uw standpunt hierover en wat gaat u doen om dat standpunt uitgevoerd te krijgen?

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Herinrichting Dorpsstraat (informatief onderwerp)

Het Dorpscomité heeft een plan voor een opknapbeurt van de Dorpsstraat gemaakt. Dat plan is goed voor de straat zelf maar heeft ook een grote uitstraling op de omgevingskwaliteit van het hele dorp. U bent ruimschoots in de gelegenheid geweest kennis te nemen van dit plan. In het meerjarenprogramma van de gemeente staat dat dit plan in 2003, betrokken wordt in de uitwerking van maatregelen voor het duurzaam-veiligheidsbeleid.
Dit kan nog van alles betekenen.

· Wat vindt uw partij van het plan en welke ambitie heeft uw partij ten aanzien van realisatie (alles, deels, een beetje, en wat dan)
· Wat gaat uw partij concreet voor acties ondernemen om die ambitie te realiseren.

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Financiën (discussieonderwerp)

De wensen van de burgers veranderen in de tijd en kosten altijd meer geld dan er is. Daarom moeten prioriteiten voortdurend aangepast worden en moet steeds bepaald worden hoe hoog de gemeentelijke belastingen moeten zijn.

· Ziet uw partij mogelijkheden om prioriteiten anders te leggen dan in het verleden waardoor wensen zoals vanavond genoemd, of zoals die genoemd zijn in de CDA enquête kunnen worden uitgevoerd.
· Streeft uw partij naar een zo laag mogelijke gemeentelijke belasting, of gaat u het debat aan met de burgers en gaat u extra belasting vragen, waardoor u meer kunt leveren.

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Ontzanding (informatief onderwerp)

Er moeten alternatieve locaties voor de grote binnendijkse zandwinning worden gevonden. Wamel lijkt nu nog buiten schot te blijven. Toch hangt er nog steeds een dreiging in het kielzog van de discussie van meer dan een decennium geleden.

· Is het mogelijk dat in de toekomst uw partij Wamel als plek voor zandwinning accepteert?

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Nee!! Slechte keus voor dit toch al waterrijk gebied.
Thérèse de Lorijn.

Betrokkenheid Burgers (discussieonderwerp)

Het duaal stelsel is een belangrijke verandering in de locale politieke verhoudingen en heeft tot doel de politiek dichter bij de burger te brengen.
Het College heeft in de afgelopen jaren een paar keer een 'dorpsgesprek' georganiseerd en gevoerd, deze werden redelijk goed bezocht maar verliepen in een uiterst vinnige sfeer.
Het college heeft nog steeds moeite het dorpscomité als een serieuze gesprekspartner te zien (de uitnodigingen voor overleg komen steeds van ons), terwijl de raad niet op een speciaal voor hun georganiseerde bijeenkomst komt.
Al met al loopt het niet soepel met de relatie politiek en burger

· Wat gaat uw partij concreet (anders) doen in de komende vier jaar om deze relatie te verbeteren.

Mijn reactie

Terug naar Spelregels Onderwerpen

Reacties:

Bij de aanpak van alle intenties is het stellig zeer belangrijk dat een orgaan als het dorpscomité mede betrokken blijft, mits zij een objectieve inbreng voorstaat.
Thérèse de Lorijn.

 

Maak uw mening openbaar!
Klik achter het onderwerp op "mijn reactie" en stuur uw mening op naar wamel.net. We zullen proberen uw reactie zo snel mogelijk te publiceren.