Met dank aan Google Earth
Tekst klankbordgroep

Verslagen

Inleiding
- Uitnodiging
- Verslagen
- Inventarisatie
- Einde KBG 15 sept 2010
- Wamelse Avond 8 juni 2010
- Verkeers(On)veiligheid scholen 22 okt 2009
- Opknap park 22 okt 2009
- Persbericht 10 juni 2009
- Persbericht 5 mei 2009
- Accomodatiebeleid 231208
- Nieuwsbrief 1 (okt 2009)
Voorpagina

Verslagen van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Wamel:

 

Kort verslag discussie avond “Leefbaar Wamel” op 20 januari 2009

 1. aanwezig een zestigtal inwonersVKK, De heer Lex Hoefsloot en Mevr. Josien Hissink
 2.  voor deze avond is assistentie gevaagd van de Vereniging Kleine Kernen. De heer Lex Hoefsloot en Mevr. Josien Hissink van VKK zullen de eerste discussieavond leiden.

Het programma telt volgens de uitnodiging welke huis aan huis werd verspreid vier onderdelen welke hieronder kort aan de orde komen:

 1. Voostellen van de Klankbordgroep
 2. avondvoorzitter, Nol van Dijk heet allen welkom en stelt verheugd een hoge opkomst vast.
 3. hieruit blijkt volgens hem de betrokkenheid van de inwoners van Wamel met hun dorp
 4. vervolgens gaat hij in op de achtergronden en het doel van deze avond:
 5. bekend is dat de zusters nog tot 1 januari 2011 het kloosterverzorgingshuis zullen bewonen. Daarna zal een verhuizing naar Rosmalen en feit zijn.
 6. ieder kan constateren dat het voorzieningenniveau in het dorp hand over hand afneemt. Hoe kan het dat er in ons dorp geen plaats meer is voor een café of zelfs cafetaria.
 7. de gemeente start momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden en kansen in kader van het accommodatiebeleid. (Dorpshuizen en verenigingsgebouwen)
 8. deze feiten waren voor enkele mensen aanleiding ”de koppen” bij elkaar te steken en de instellingen welke op dit grondgebied werkzaam zijn te benaderen. Kortweg was de reactie van deze instellingen:
 9. de congregatie stelt dat vanaf de verhuizing van de zusters er een gebouw vrij is dat mogelijk voor andere doeleinden ingezet kan worden. De congregatie geeft medewerking aan eventuele plannen welke vanuit het dorp worden ontwikkeld
 10. de gemeente onderzoekt alternatieven voor de Drieluik en andere accommodaties
 11. de woningstichting heeft eveneens ideeën over de inrichting van het terrein
 12. het VTC zoekt expansie en wil de “huiskamer van Wamel” worden
 13. de Zorggroep Maas en Waal wil de zorg op en rond het betreffende terrein verder vorm geven
 14. de klankbordgroep zag in deze reactie voldoende aanleiding om verder na te gaan denken over de mogelijkheden op het “Henricus-terrein”
 15. Ter afsluiting van dit deel geeft de avondvoorzitter aan dat de volgende personen deel uitmaken van de klankbordgroep: Mevr. A.Mol en de heren G.Zondag, A.Janssen, A. van Hal. A. van Kruijsbergen en A. van Dijk.

Drieluik Wamel
Drieluik

 1. Accommodatie onderzoek gemeente
 2. in gesprekken met de gemeente werd duidelijk dat het accommodatieonderzoek dat in januari is opgestart in eerste instantie aandacht zal geven aan gebouwen.
 3. De Klankbordgroep doet bij deze een oproep om op 27 januari a.s. deel te nemen aan de meepraatavond in het VTC over de accommodaties in Wamel
 4. de klankbordgroep zoekt echter ook en eigenlijk als eerste prioriteit naar mogelijkheden en voorzieningen welke de leefbaarheid van ons dorp ook op lange termijn bevorderen en stimuleren.
 5. Vandaar deze avond. Het zou mooi zijn als er een discussie in het dorp gaat ontstaan over de leefbaarheid, wensen en mogelijkheden. Deze gesprekken zouden dan moeten uitmonden in een visie op ons dorpsleven met de daarbij behorende  noodzakelijke voorzieningen en functies.
 6. Dat dit proces niet zomaar een twee drie is afgerond mag duidelijk zijn. Om tot een goed resultaat te komen is de inzet en inbreng van dorpsgenoten onontbeerlijk. De Klankbordgroep  zal zich dan ook in de komende maanden beraden hoe een en ander concreet vorm kan krijgen
 7. met een oproep tot deelname aan of ondersteuning van dit proces sluit de voorzitter dit onderwerp af en geeft het woord aan de heer Lex Hoefsloot
 1. Praten over leefbaarheid

Onder leiding van mevr. Josien Hissink worden de antwoorden uit de zaal geïnventariseerd over de vragen

 1. Wat verstaat u onder leefbaarheid?
 2. Welke aspecten van leefbaarheid in Wamel zijn goed?
 3. Welke aspecten van leefbaarheid in Wamel kunnen beter?
 4. Als u naar de toekomst kijkt: wat zou u willen bereiken voor Wamel?
 5. Als u naar de toekomst kijkt: wat zou u willen voorkomen? Welke bedreiging ervaart U?

Voor de resultaten van deze discussie wordt verwezen naar bijlage 1 van dit verslag.

Vervolgens poneert Josien de volgende 5 stellingen

 1. De leefbaarheid van Wamel is geen nieuw onderwerp voor mij: ik heb hier al eerder over nagedacht of zelfs aan gewerkt!

uitslag stemming:               voor: 47                tegen: 7

 1. De leefbaarheid van Wamel is zorgelijk: er zijn verbeteringen nodig om het dorp leefbaar te houden

uitslag stemming:               voor: 52                tegen: 3                 weet niet: 1

 1. Het initiatief voor betere leefbaarheid moet vanuit de bewoners komen

uitslag stemming:               voor: 46                tegen: 7                 weet niet: 3

 1. Bij het maken van een plan voor betere leefbaarheid moeten alle bewoners betrokken worden

uitslag stemming:               voor: 40                tegen: 15              weet niet: 1

 1. Bewoners hebben geen invloed op de leefbaarheid: de gemeente maakt de plannen

uitslag stemming:               voor: 14                tegen: 40              weet niet: 2

 1. Hoe verder
 2. uit de discussie blijkt dat de deelnemers zeer betrokken zijn en de ongerustheid over de leefbaarheid van het dorp delen
 3. de deelnemers willen echter niet bij de pakken neer gaan zitten en ondersteunen het initiatief van de Klankbordgroep
 4. de verwachting wordt uitgesproken dat deze avond een vervolg gaat krijgen en gaat leiden tot concrete zaken
 5. de veertigers worden vanavond gemist. Getracht moet worden ook deze leeftijdsgroep bij de ontwikkelingen te betrekken
 6. de vergadering is zich bewust van het feit dat er veel zelfwerkzaamheid verwacht wordt en is bereid daaraan op  een of andere manier een positieve bijdrage  te leveren
 7. Concreet worden de volgende afspraken gemaakt:
 8. contact opnemen met  Dorpscomité
 9. Klankbordgroep hanteerbaar houden en niet te groot
 10. Klankbordgroep moet onafhankelijk zijn van welke partij dan ook
 11. vervolgstappen afspreken. Begin maart zal Klankbordgroep weer een bijeenkomst organiseren
 12. op 27 januari gaan zoveel mogelijk aanwezigen naar de meepraatavond van de gemeente
 13. via de intekenlijst van deze avond zal de aanmelding plaatsvinden
 14. het verslag van de avond komt uiterlijk zondagavond beschikbaar op Wamel.net, toezending per mail aan personen waarvan het mailadres beschikbaar is en de balie van Henricus en VTC.
 15. “Bewoners maken leefbaarheid”. Deze kreet zal door de aanwezigen worden uitgedragen

Niets meer aan de orde sluit de avondvoorzitter de bijeenkomst.

Wamel, 20 januari 2009

Top